1.00063_122

เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ริเริ่มโครงการ “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กสม. และสำนักงาน กสม. นำมาเสนอผ่านเส้นเวลา (Timeline) พัฒนาการของ กสม. และสำนักงาน กสม. ตั้งแต่ยุคก่อนก่อตั้ง กสม. จนถึงปัจจุบัน (สิงหาคม 2565) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจติดตามการดำเนินงานของ กสม. ต่อไป

1993-12-20 00:00:00

สหประชาชาติรับรอง หลักการปารีส

ในช่วงทศวรรษ 1990 สหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1997-07-13 00:00:00

สัมภาษณ์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ "ความเป็นมาและความสำคัญของ กสม."

คลิปสัมภาษณ์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ เรื่อง”สำนักงาน กสม.กับพลวัตรของสังคม”

1997-10-11 00:00:00

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 จัดตั้ง กสม.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในมาตรา 199 และมาตรา 200 โดยมีสถานะเป็น “องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ”

1999-11-14 00:00:00

ประกาศใช้ พ.ร.บ. กสม. พ.ศ. 2542

บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 334 กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใน 2 ปี

2001-07-13 00:00:00

การสรรหาและแต่งตั้ง กสม. ชุดที่ 1

มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2544

2001-07-13 00:00:00

การจัดตั้งและ การเปลี่ยนแปลง ของสำนักงาน กสม.

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 17 กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2001-11-07 00:00:00

เสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่องเหมืองแร่ตะกั่ว (เหมืองแร่คลิตี้)

สืบเนื่องจากการทำเหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่คลิตี้ และเหมืองแร่เค็มโก จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตพื้นที่โดยรอบเขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งขณะนั้นเป็นพื้นที่ที่กำลังจะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู และเป็นเขตป่าต้นน้ำแควใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541...

2002-01-12 00:00:00

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ กสม. ฉบับแรก

กสม. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในวันที่ 12 - 13 มกราคม 2545 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ประกอบด้วย กสม. บุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม

2002-05-13 00:00:00

เสนอแนะ กรณีชาวแม่อาย ถูกเพิกถอนรายการ ทะเบียนฯ

เดือนพฤษภาคม 2545 ผู้แทนชาวบ้านอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นร้องเรียนต่อ กสม. สรุปได้ว่า อำเภอแม่อายได้ออกประกาศจำหน่ายรายชื่อชาวบ้านอำเภอแม่อายจำนวน 1,243 คน ออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 โดยไม่ได้แจ้งชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบคัดค้านสิทธิ์ หรือแสดงข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ตน

2003-06-05 00:00:00

ตรวจสอบกรณี สลายการชุมนุม ท่อก๊าซไทย-มาเลฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2545 เกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซียที่ จ.สงขลา

Please wait...
https://chronofloservices2.com
https://chronofloservices2.com